• Orenburg State Medical University 6, Sovetskaya street, Orenburg, Russia, 460000
  • Orenburg State Medical University admission@orenburgsmu.com
  • Orenburg State Medical University +7 968 565-04-64

Meeting of First Course Students of MBBS course at Orenburg State Medical University

Meeting of First Course Students of MBBS course at Orenburg State Medical University

Orenburg State Medical University Orenburg State Medical University
Orenburg State Medical University Orenburg State Medical University
Orenburg State Medical University Orenburg State Medical University